Vision

Vi vil være den erhvervsskole i Danmark, hvor medarbejderne giver eleverne og kursisterne et uddannelsestilbud, hvor de får de bedste betingelser for at udfolde deres potentiale og blive attraktiv arbejdskraft for velfærdsområdet – og vi vil sammen arbejde på det hver dag!

SOPU har en klar profil hos de uddannelsessøgende, der kender os for vores værdier og stærke faglighed, som sikrer dem de relevante kompetencer og muligheder på arbejdsmarkedet. Hos os er mangfoldighed og rummelighed hjørnestene i et læringsmiljø, der sikrer god faglighed baseret på målrettet og fleksibel vekselvirkning mellem skole, øvelser og viden om praksis.

Vi har en klar position i vores netværk af kommuner og regioner, der alle skal se SOPU som en naturlig og kompetent samarbejdspartner i den fælles opgave med at udvikle SOSU-fagligheden til det professionelle og omsorgsfulde arbejde med borgere og brugere.

Vi er kendt og anerkendt for vores innovative og praksisnære læringsformer. Vores uddannelsesforløb og kurser er med til at fremtidssikre kompetencerne hos social- og sundhedspersonalet såvel som hos det pædagogiske personale på de helt centrale velfærdsområder i Danmark.

Vi vil tiltrække de dygtigste og mest engagerede medarbejdere, der har lyst og vilje til at fremme læring og udvikling hos elever, kursister, samarbejdspartnere – og os selv.

 

Strategi

SOPU’s strategi Kvalitet og Bæredygtighed gælder for årene 2016-2020. Den underbygges af både kortere og længerevarende strategiske indsatser.

SOPU’s strategi 2016-2020

Pædagogisk grundlag

Det anerkendende menneskesyn er i centrum for aktiviteterne på SOPU. Det betyder, at elever og kursister bliver hørt, set og forstået. Alle mødes med en oprigtig interesse for og anerkendelse af hvem de er, hvad de kan og hvordan de lærer bedst. Respekt, åbenhed, tillid og mangfoldighed er nogle af nøgleordene.

Der er fokus på succesoplevelser og fællesskab. SOPU har en kultur baseret på forpligtende læringsfællesskaber. Fælles læring, videndeling og erfaringsudveksling styrker den enkeltes forståelse af sig selv, rum til udvikling og godt læringsmiljø.

Vi arbejder med skiftet i fokus fra lærerens undervisning til elevens læring. Læring sker i den elev som er parat til at modtage og i stand til at reflektere. Derfor tilrettelægges undervisningen, så der gives de bedst mulige betingelser for at skabe optimale læreprocesser for den enkelte. Vi tror på, at dette mål kan nås ved at sætte den enkelte elev og kursist i centrum og at arbejde målrettet med anerkendende relationer. Ved at holde fokus på den enkeltes ressourcer og potentiale arbejder vi med at skabe fællesskab og individualisering i passende omfang.

Teori og praksis kobles af fagligt kompetente og autentiske lærere med kendskab til netop det praksisfællesskab eleverne uddannes og efteruddannes til at indgå aktivt i. Veksling mellem teori og praksis er en styrke og en hjørnesten i de vekseluddannelser SOPU udbyder.

Det relationsskabende fokus med eleven og kursisten i centrum er tydeligt på SOPU. Rollen som underviser med fokus på både faglige, personlige og sociale relationer i den anerkendende skolekultur skaber tryghed og tillid. Dermed dannes grundlag for selvtillid, selvværd og rum for lærings-processer.

Relevante dokumenter

Metode- og redskabskatalog

Pædagogiske dogmer som værktøj

SOPU reformordbog

Internationalisering

På SOPU er vi optaget af hvad der sker i den verden, der omgiver os. I Danmark har vi et stærkt velfærdssamfund og vi er blandt andet langt fremme i udvikling og anvendelse af velfærdsteknologi.

Vi er nu alligevel sikre på, at vi kan blive endnu bedre og endnu dygtigere ved at lade os inspirere af udlandet.

  • Derfor har vi ofte besøg af delegationer udefra – bl.a. fra Frankrig.
  • Derfor er der mulighed for at komme på studieture på 10. klasse og grundforløb.
  • Derfor kan man komme i praktik i udlandet. Læs mere muligheden ved at klikke på boks herunder.