VTU-rapport 2018

Skolens gennemgang af resultaterne

Vi kan med stor tilfredshed konstatere, at tilfredsheden blandt skolens samarbejdspartnere er steget med hele 9 point siden sidste år. Vi må dog samtidig erkende, at resultatet på 66 fortsat er under landsgennemsnittet på 74.

Det er særligt på den pædagogiske assistentuddannelse, at tilfredsheden er steget markant. Der er dog samme tendens på social- og sundhedsuddannelserne.

Det skal i den sammenhæng fremhæves, at respondentprofilen er væsentligt ændret fra 2017 til 2018, hvor det primært er praktikvejledere, der har besvaret undersøgelsen.

Vi glæder os over, at synet på det tidl. SOPU er markant ændret til et mere positivt billede. Skolens omdømme vurderes således markant mere positivt (+11 point), og synet på skolen som en professionel uddannelsesinstitution er gået frem med 10 point. På begge parametre nærmer vi os landsgennemsnittet, hvor der er en forskel på hhv. 6 og 3 point.

Skolen har med stor opbakning fra det lokale uddannelsesudvalg de seneste år arbejdet målrettet med at professionalisere og kvalificere arbejdet med skolevejledninger og praktikerklæringer som et relevant samarbejdsredskab. Denne indsats vurderer vi har en stor betydning for de indkomne, positive svar.

Overblik:

Respondenter
På SOPU er antallet af potentielle respondenter steget fra 159 (2017) til 371 (2018). Antallet er således mere end fordoblet. Antallet af besvarelser er steget fra 117 i 2017 til 184 i 2018, hvilket er en stigning på 57 %. Svarprocenten er faldet fra 67 % (117/159) i 2017 til 50 % (184/371) i 2018.

Der har i 2018 været fokus på at øge antallet af respondenter med respondentprofilen ’Praktikvejleder’. Således besvarer 73 % i 2018, at de er praktikvejledere mod 45 % i 2017.  For følgende respondentprofiler ses et fald i fordelingen i 2018 sammenlignet med 2017: ’Uddannelseskonsulent i virksomheden’ (fra 24 % til 9 %), ’Uddannelseskoordinator’ (fra 8 % til 3 %) og ’Andet’ (fra 18 % til 10 %). Den procentvise fordeling af respondentprofiler for de resterende har ikke ændret sig betydeligt fra 2017 til 2018. Se tabel 1.

Tabel 1. Respondentprofiler i hhv. 2017 og 2018.

Svarprocenten i de respektive geografiske områder, fordelt på SOSU og PAU, fordeler sig således: Københavns Kommune SOSU 41% (28/68) og PAU 50% (17/34), Nordsjællandske kommuner SOSU 52 % (117/226) og PAU 56 % (17/27) samt Region H SOSU 44 % (7/16). Se tabel 2.

Tabel 2. Svarprocenter i respektive geografiske områder.


Elevernes faglige niveau og præstationer
Samlet set er det tidl. SOPU nu på niveau med landsgennemsnittet for så vidt angår elevernes præstation i praksis. Resultatet er 4 point bedre end sidste år. Det er særligt på spørgsmålet om elevernes viden om fagområdet, at fremgangen er markant med hele 7 point. Også vurderingen af elevernes praktiske færdigheder er gået frem (+4) og er nu et enkelt point fra landsgennemsnittet. Vi har arbejdet målrettet med SKILLS som læringsmetode, og skolen har løbende udviklet og indrettet praksislabs på alle adresser. Vi antager, at det bl.a. at disse indsatser og satsninger inden for både indretning og pædagogik, der nu afspejler sig i praktikkens oplevelse af skolens elever.

Samarbejde mellem skole og praktik
Vi hæfter os ved, at på spørgsmål, der går specifikt på samarbejdet, er der rigtig pæn fremgang at spore (+6). Det er både på spørgsmål om sammenhæng mellem skoleperioder og praktikperioder samt samarbejdet om elevernes udvikling (herunder at praktikstedet har den nødvendige viden om elever i skoleperioder), at svarene viser en tydelig, positiv tendens. Vi er dog fortsat under landsgennemsnittet på disse elementer.

Resultaterne i årets elevtrivselsundersøgelse viser, at der fortsat er grund til at arbejde målrettet med dette område. Elevernes tilfredshed med praktikken er gået tilbage med 5 point.

Rekruttering
Både i 2017 og 2018 angiver virksomhederne, at det i højere grad end generelt er nemt at få det nødvendige antal elever. Dog med en nedgang på 1-3 point i 2018. Det er et overraskende svar, idet vores oplevelse fortsat er, at det er vanskeligt at rekruttere elever svarende til dimensioneringen. Særligt på social- og sundhedsuddannelserne. Måske det ikke er den virkelighed, man oplever på det enkelte praktiksted, hvor man omvendt kan opleve et øget arbejdspres i perioder, hvor der er forholdsvis mange elever i praktik.