ETU-rapport 2017

 

Skolens gennemgang af resultaterne

I oktober/november 2017 gennemførte SOPU årets elevtrivselsundersøgelse. I gennemførelsen af elevtrivselsundersøgelsen prøvede SOPU to nye parametre af. SOPU inkluderede elever i praktikken, således at SOPU spurgte 1799 elever, og SOPU sendte link til undersøgelsen i en SMS til eleverne. At sende link til eleverne via SMS viste sig ikke at være en god løsning, da det endte med et IT-nedbrud og en svarprocent på 29 %. Til gengæld har det vist sig, at SOPU har haft succes med at nå ud til eleverne i praktikken, hvor SOPU har fået 155 elever til at besvare skemaet. Nedenfor er en overordnet beskrivelse af ETU 2017 på SOPU. Svarene er fordelt således ud fra forløb:

 

Tabellen ovenfor viser, at hovedforløbseleverne (364) er stærkere repræsenteret i denne undersøgelse end grundforløbseleverne (155). Derudover er antallet af elever på SSH-hovedforløbet minimalt repræsenteret med kun 17 elever. Elevtrivslen på SOPU er 78, hvilket er et middelhøjt niveau. Niveauet følger den generelle tendens på social- og sundhedsskolerne med en nedgang i elevtrivslen fra 2016, men med forstærket tal. Trivslen på SOPU er faldet med 4 point, hvor landsgennemsnittet for Social- og sundhedsskolerne på 83 er faldet med 2 point. Overordnet er elevtrivslen samlet set på hovedforløb 78 (-6) gået mere ned end på grundforløb 77 (-4). Udviklingen af trivsel i hvert forløb er listet nedenfor:

 

 

Undervisningsmiljø

På trods af nedgang har vi fastholdt og forbedret det gode læringsmiljø og læringsmiljø ved pædagogik og didaktik, men omvendt er SOPU gået tilbage ved læringsmiljø kendetegnet ved mål og feedback.

 

Fysiske rammer

Fremgang under fysiske rammer – men ifm. undervisningsforholdene er vi gået tilbage. Eleverne oplever i mindre grad end sidste år at have adgang til nødvendige lokaler og udstyr med et resultat på 53 (-8). Eleverne oplever ikke, at undervisningslokalerne og fællesarealerne er inspirerende og spændende.

 

Generelt for undervisningen på SOPU

Eleverne oplever generelt, at der forventes noget af dem, at de bliver fagligt udfordret, og at de bliver udfordret til at komme med nye ideer. Derudover udtrykker eleverne, at det giver mening af underviserene inddrager digitale medier i undervisningen, samt at der er mulighed for bevægelse/fysisk aktivitet ifm. undervisningen. Der er fremgang på alle disse parametre, dog ligger SOPU fortsat under landsgennemsnittet med et spænd på 3-9 point.

Elevernes oplever, at der er tilbagemelding på indsats i forbindelse med lærerfeedback og elev-til-elev-feedback, hvor SOPU generelt ligger på eller over landsgennemsnittet. Eleverne efterspørger dog mere konkret at underviserne 1) giver mere tilbagemelding på elevernes indsats, og at der opstilles klare mål for, hvad de skal lære, og 2) giver faglig hjælp når der er brug for det og er gode til at forklare tingene, så eleverne forstår dem.

Eleverne angiver, at anvendelse af IT i undervisningen forbedrer deres faglige niveau, hvor SOPU ligger på landsgennemsnittet som er 78. Ift. support og adgang til udstyr er der plads til forbedring – her ligger SOPU 3 og 5 point under landsgennemsnittet. SOPU’s elever anvender IT til informationssøgning og gruppearbejde og mindre til individuelt arbejde og notater.

 

Frafald

Samlet set har 19 % af eleverne overvejet at stoppe i deres skoleforløb de seneste 2 måneder. Derimod har 24 % af eleverne i praktik overvejet at stoppe.

 

Vejledning

SOPU ligger over landsgennemsnittet i tilfredshed i samtaler inden uddannelsesstart på 75, hvor landsgennemsnittet er 72. Ca. halvdelen af eleverne har haft en samtale undervejs i deres uddannelsesforløb. Og på spørgsmålet ”fik du den hjælp, du havde brug for?” ligger vi på landsgennemsnittet 77.

 

EUX

Flotte resultater på EUX-området – undersøgelsen indikerer blandt andet, at SOPU har ramt rigtigt ifm. balancen mellem praktisk og teoretisk arbejde og det helhedsorienterede perspektiv i EUX. På disse parametre ligger SOPU over landsgennemsnittet.

 

Generelle betragtninger

Data viser, at der generelt er fremgang i elevtrivslen hos de yngre elever på SOPU og hos dem, som vurdere sig selv til at være fagligt under middel. De elever, som vurderer sig til at være under middel, oplever, at underviserne møder deres behov. En anden indikation på dette er, at antallet af GF1-elever, der er i kategorien ”ambassadører” er steget med 15 % til i alt 82 %. Derimod indikerer data, at elever, der vurderer sig til at være de bedste eller over middel, har brug for mere opmærksomhed fra underviserne og efterspørger større faglige krav. Denne og andre udfordringer, som kan identificeres ud fra ETU’en, bliver en del af en handlingsplan, som SOPU i tæt samarbejde med praktikken og andre relevante samarbejdsparter, udvikler.