Elevtrivselsundersøgelse (ETU) og virksomhedstilfredsheds-undersøgelse (VTU)

Share

Elevtrivselsundersoegelse 463-140

SOPU gennemfører hvert år en Elevtrivselsundersøgelse (ETU). Du kan læse den seneste ETU-rapport fra 2017 her.

(scroll længere ned for link til og gennemgang af resultater fra VTU’en)

Skolens gennemgang af resultaterne fra ETU’en 2017:

 I oktober/november 2017 gennemførte SOPU årets elevtrivselsundersøgelse. I gennemførelsen af elevtrivselsundersøgelsen prøvede SOPU to nye parametre af. SOPU inkluderede elever i praktikken, således at SOPU spurgte 1799 elever, og SOPU sendte link til undersøgelsen i en SMS til eleverne. At sende link til eleverne via SMS viste sig ikke at være en god løsning, da det endte med et IT-nedbrud og en svarprocent på 29 %. Til gengæld har det vist sig, at SOPU har haft succes med at nå ud til eleverne i praktikken, hvor SOPU har fået 155 elever til at besvare skemaet. Nedenfor er en overordnet beskrivelse af ETU 2017 på SOPU. Svarene er fordelt således ud fra forløb:

etu pic 1

 

 

 

 

 

Tabellen ovenfor viser, at hovedforløbseleverne (364) er stærkere repræsenteret i denne undersøgelse end grundforløbseleverne (155). Derudover er antallet af elever på SSH-hovedforløbet minimalt repræsenteret med kun 17 elever. Elevtrivslen på SOPU er 78, hvilket er et middelhøjt niveau. Niveauet følger den generelle tendens på social- og sundhedsskolerne med en nedgang i elevtrivslen fra 2016, men med forstærket tal. Trivslen på SOPU er faldet med 4 point, hvor landsgennemsnittet for Social- og sundhedsskolerne på 83 er faldet med 2 point. Overordnet er elevtrivslen samlet set på hovedforløb 78 (-6) gået mere ned end på grundforløb 77 (-4). Udviklingen af trivsel i hvert forløb er listet nedenfor:

 

etu pic 2

 

 

 

 

 

 

Undervisningsmiljø
På trods af nedgang har vi fastholdt og forbedret det gode læringsmiljø og læringsmiljø ved pædagogik og didaktik, men omvendt er SOPU gået tilbage ved læringsmiljø kendetegnet ved mål og feedback.

Fysiske rammer
Fremgang under fysiske rammer – men ifm. undervisningsforholdene er vi gået tilbage. Eleverne oplever i mindre grad end sidste år at have adgang til nødvendige lokaler og udstyr med et resultat på 53 (-8). Eleverne oplever ikke, at undervisningslokalerne og fællesarealerne er inspirerende og spændende.

Generelt for undervisningen på SOPU
Eleverne oplever generelt, at der forventes noget af dem, at de bliver fagligt udfordret, og at de bliver udfordret til at komme med nye ideer. Derudover udtrykker eleverne, at det giver mening af underviserene inddrager digitale medier i undervisningen, samt at der er mulighed for bevægelse/fysisk aktivitet ifm. undervisningen. Der er fremgang på alle disse parametre, dog ligger SOPU fortsat under landsgennemsnittet med et spænd på 3-9 point.

Elevernes oplever, at der er tilbagemelding på indsats i forbindelse med lærerfeedback og elev-til-elev-feedback, hvor SOPU generelt ligger på eller over landsgennemsnittet. Eleverne efterspørger dog mere konkret at underviserne 1) giver mere tilbagemelding på elevernes indsats, og at der opstilles klare mål for, hvad de skal lære, og 2) giver faglig hjælp når der er brug for det og er gode til at forklare tingene, så eleverne forstår dem.

Eleverne angiver, at anvendelse af IT i undervisningen forbedrer deres faglige niveau, hvor SOPU ligger på landsgennemsnittet som er 78. Ift. support og adgang til udstyr er der plads til forbedring – her ligger SOPU 3 og 5 point under landsgennemsnittet. SOPU’s elever anvender IT til informationssøgning og gruppearbejde og mindre til individuelt arbejde og notater.

Frafald
Samlet set har 19 % af eleverne overvejet at stoppe i deres skoleforløb de seneste 2 måneder. Derimod har 24 % af eleverne i praktik overvejet at stoppe.

Vejledning
SOPU ligger over landsgennemsnittet i tilfredshed i samtaler inden uddannelsesstart på 75, hvor landsgennemsnittet er 72. Ca. halvdelen af eleverne har haft en samtale undervejs i deres uddannelsesforløb. Og på spørgsmålet ”fik du den hjælp, du havde brug for?” ligger vi på landsgennemsnittet 77.

EUX
Flotte resultater på EUX-området – undersøgelsen indikerer blandt andet, at SOPU har ramt rigtigt ifm. balancen mellem praktisk og teoretisk arbejde og det helhedsorienterede perspektiv i EUX. På disse parametre ligger SOPU over landsgennemsnittet.

Generelle betragtninger
Data viser, at der generelt er fremgang i elevtrivslen hos de yngre elever på SOPU og hos dem, som vurdere sig selv til at være fagligt under middel. De elever, som vurderer sig til at være under middel, oplever, at underviserne møder deres behov. En anden indikation på dette er, at antallet af GF1-elever, der er i kategorien ”ambassadører” er steget med 15 % til i alt 82 %. Derimod indikerer data, at elever, der vurderer sig til at være de bedste eller over middel, har brug for mere opmærksomhed fra underviserne og efterspørger større faglige krav. Denne og andre udfordringer, som kan identificeres ud fra ETU’en, bliver en del af en handlingsplan, som SOPU i tæt samarbejde med praktikken og andre relevante samarbejdsparter, udvikler.

————

SOPU gennemfører hvert år en Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU). Du kan læse den seneste VTU-rapport fra 2017 her.

Skolens gennemgang af resultaterne fra VTU’en 2017:

SOPU har i år øget antallet af respondenter fra 79 (hvor 41 svarede) til 159 (hvor 107 har svaret). Det vil sige, at SOPU har fordoblet antallet af svar, samtidig med at SOPU har forbedret skolens svarprocent fra 52 % i 2016 til 67 % i 2017. Svarprocenten er repræsentativ i forbindelse med SOPU’s geografiske områder, Københavns kommune (65 %), Nordsjællandske kommuner (69 %) og Region H (70 %).

Nedenfor er en oversigt over respondentprofiler, som er en valid repræsentation også geografisk set:

VTU-tal

 

 

 

 

SOPU’s samlede virksomhedstilfredshedsniveau er gået 4 point frem og ligger nu på 57. SOPU ligger desværre stadig under landsgennemsnittet med 13 point. Landsgennemsnittet er i 2016 gået 3 point tilbage til 70. Generelt kan SOPU konstatere en fremgang i tilfredshed på Social- og sundhedsuddannelserne på 58 (+5), og samtidig kan SOPU konstatere tilbagegang på den Pædagogiske assistentuddannelse på 43 (-10). I forhold til rekruttering ligger SOPU lige over landsgennemsnittet i angivelsen, om man får de kvalificerede elever, der er behov for. Det samlede resultat dækker dog over forskelle for så vidt angår uddannelser og geografiske områder. På EUX-området ser det ud til, at der er interesse for EUX-forløb, også ift. at ansætte EUX elever. Samtidig kan SOPU konstatere, at både på SOPU og generelt for området er der behov for mere viden om, hvad området indebærer.

Elevernes præstation i praktikken
Elevernes præstation på SOPU får en middel til god vurdering med 66 point, som er en fremgang på 8 point fra 2016. SOPU ligger marginalt under landsgennemsnittet med 3 point. For så vidt angår elevernes kompetencer for at begå sig på arbejdspladsen og deres motivation for at lære noget nyt, ligger SOPU et enkelt point over landsgennemsnittet med en fremgang fra sidste år på 7 point. På spørgsmålet om elevernes praktiske færdigheder ses der en fremgang på 9 point. SOPU er dog fortsat 4 point under landsgennemsnittet. Der er stadig en udfordring med elevernes vides om fagområdet trods en fremgang på 8 point. Her er SOPU 6 point fra landsgennemsnittet. Ud fra resultaterne kan man se, at det er de respondenter, som er tættest på eleverne i hverdagen – praktikvejledere og oplæringsansvarlige – som vurderer elevernes præstation højest. Det er samtidig denne gruppe, der angiver at have mest kontakt med skolen (mere end 7 gange om året).

Samarbejdet mellem SOPU og praktikken
I vurderingen af samarbejdet mellem praktikken og SOPU er der fremgang på mellem 5 og 8 point, og samlet set ligger SOPU på 51 point, som er 9 point lavere end landgennemsnittet. På dette område er der generelt et lavt fald i landsgennemsnittet, imens SOPU kan konstatere en fremgang.

Information og vejledning
I vurderingen af information og vejledning er SOPU samlet set 6 point under landsgennemsnittet, og der er desværre en marginal tilbagegang på 1 point. I forhold til regler om mål i praktikperioderne og hjælp i forbindelse med praktikaftaler får SOPU er god vurdering på henholdsvis 78 og 70 point. Til gengæld er det nødvendigt at kigge på, i hvor stor omfang praktikken har den nødvendige information om eleverne i skoleperioden – her ligger SOPU på 51 point (0) og det er 9 point fra landsgennemsnittet.

VTU’en og kommende indsatsområder
VTU’en peger på følgende områder, der skal prioriteres inden for alle uddannelsesområder og geografiske områder i tæt samarbejde med praktikken og andre relevante samarbejdsparter:

  • At øge elevernes viden om fagområdet
  • At skoleperioderne supplere praktikforløbene
  • At styrke samarbejdet om elevernes udvikling
  • At styrke elevernes praktiske færdigheder
  • At arbejde målrettet med SOPUs samlede omdømme som en professionel uddannelsesinstitution
  • At skabe øget viden om EUX

———————-

Denne side er under ombygning – da SOPU får ny hjemmeside i foråret 2018, opdateres denne side ikke længere.