Erhvervsuddannelserne er ikke omfattet af den nye lov om dobbeltuddannelse. Det vil sige, at du kan starte på en videregående uddannelse efter en uddannelse på SOPU, eller du kan tage en uddannelse her, selvom du allerede har en videregående uddannelse.

 

Forslaget indebærer, at personer, der allerede har gennemført en eller flere videregående uddannelser, som udgangspunkt kun kan optages på en ny, fuldt statsfinansieret videregående uddannelse, hvis denne uddannelse er på et højere niveau end den eller de allerede gennemførte videregående uddannelser. Forslaget omfatter alene adgangen til hele, videregående uddannelser uden deltagerbetaling, dvs. uddannelser, der finansieres med fuldt statstilskud i form af heltidstaxameter, på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

 

Begrænsningen af dobbeltuddannelse vil indebære, at personer, der har gennemført en videregående uddannelse, som udgangspunkt ikke kan optages på en ny videregående uddannelse på samme eller lavere niveau med fuld statsfinansiering på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. Dette indebærer eksempelvis, at personer, der har gennemført en professionsbacheloruddannelse, som udgangspunkt ikke kan optages på en ny professionsbacheloruddannelse eller på en bacheloruddannelse på et universitet.

 

Ved vurderingen af, om en ansøger til en studieplads tidligere har gennemført en videregående uddannelse på samme eller højere niveau, vil der blive taget udgangspunkt i kvalifikationsrammen for videregående uddannelse, der er tilgængelig på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside. Kvalifikationsrammen omfatter det ordinære uddannelsessystem og videreuddannelsessystemet for voksne. For hver af gradstyperne giver kvalifikationsnøglen en generel beskrivelse af kravene til viden og forståelse, færdigheder og kompetencer. Kvalifikationsrammen er knyttet til den overordnede europæiske kvalifikationsramme, som er udviklet inden for Bologna-processen (et mellemstatsligt europæisk samarbejde om at skabe et fælles rum for videregående uddannelser i Europa, jf. Bologna-deklarationen).

 

Dermed er det klart, at erhvervsuddannelserne ikke er omfattet af begrænsningen af adgangen til dobbeltuddannelser. En person, der tidligere har gennemført en videregående uddannelse kan altså uden problemer optages til en erhvervsuddannelse.

 

Bemærk dog, at såfremt den enkelte ansøger/elev – der allerede har gennemført en videregående uddannelse – søger erhvervsuddannelsen med henblik på yderligere videreuddannelse  – fx sygeplejerske, jordemoder, pædagog etc – kan vedkommende blive ramt af begrænsningen i forbindelse med ansøgning om optaget til denne efterfølgende videreuddannelse. Loven indeholder en række såvel  generelle som individuelle  dispensationsmuligheder. Omfanget af disse er dog ikke fuldt ud kendt endnu.

 

Du kan fx læse til sygeplejerske, efter du er færdig som SOSU-assistent eller starte som pædagogisk assistentelev, selvom du er uddannet politimand.