Klagevejledning

Share

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage, skal du udfylde denne klageblanket 

Gem klageblanketten på din pc og send den til klage@sopu.dk

Når vi har modtaget klagen, vil du få en kvittering for modtagelse af denne. Vi anbefaler, at du først læser nedenstående om klager. Du kan klage, hvis du er elev. Hvis du er under 18 år kan klage også indgives af forældre eller værge. 

 

Klager over prøver og eksamen behandles iflg. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser.

Klagen skal være modtaget hos SOPU senest 2 uger efter bedømmelsen af eksamen. I forbindelse med prøver og eksamen kan du klage over følgende forhold:

  • Eksaminationsgrundlag
  • Prøveforløb
  • Bedømmelse

Klagen forelægges eksaminator og censor, der har 2 uger til at udarbejde en redegørelse. Derefter har du som klager en uge til at kommentere udtalelserne. Derefter træffer SOPU afgørelsen på baggrund af udtalelserne og kommenteringen.

Hvis en klage vedrører retlige spørgsmål i forbindelse med en prøve/eksamen, kan du klage over skolens afgørelse til Undervisingsministeriet. Du skal inden 2 uger efter at afgørelsen er meddelt, indgive din klage til skolen. Skolen afgiver en udtalelse, som du skal have lejlighed til at kommentere inden for 1 uge.

Når en klage er retlig, kan det f.eks. handle om forholdene omkring eksamen. Det kunne f.eks. dreje sig om, at eksamen bliver forstyrret eller du oplever at blive eksamineret i et andet fag end det planlagte.

Skolen sender klagen, skolens udtalelse og dine eventuelle kommentarer hertil til Undervisningsministeriet. Ministeriet kan ikke behandle en klage over bedømmelsen af en prøve, da dette ikke er et retligt spørgsmål.

Reglerne om sådanne klager findes i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de erhvervsrettede uddannelser.

Der kan ikke klages over standpunktskarakterer.

Klager over forhold i praktikforløbet
Hvis du ønsker at klage over dit praktikforløb eller andet i forbindelse med praktikken, skal du sende klagen til ledelsen på praktikstedet. Du kan i sidste instans klage til kommunalbestyrelsen eller Region Hovedstaden afhængig af, om du er i kommunal eller regional praktik.

Endelig kan du henvende dig til det faglige udvalg for uddannelsen, PASS, som er den instans, der godkender praktikstederne.

PASS vil inddrage det Lokale Uddannelsesudvalg i afgørelsen.

Klage over skolens afgørelse
Hvis du som elev ønsker at klage over skolens afgørelse vedr. optagelse på skolen, afgørelse om anerkendelser af kompetencer bortset fra praktiske kompetencer, udelukkelse fra fortsat undervisning på skolen, midlertidig hjemsendelse, ny skoleperiode eller overflytning til en anden skole, skal du indgive en skriftlig klage til skolen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt til dig.

Hvis skolen fastholder afgørelsen, videresendes din klage til Undervisningsministeriet, ledsaget af skolens bemærkninger. Skolen underretter dig forinden om dens stillingtagen til klagen, og giver dig en frist på 1 uge til at fremsætte eventuelle bemærkninger til sagen.

Herefter sender skolen klagen til Undervisningsministeriet vedlagt sagens akter.

Du kan normalvis fortsætte din skolegange under klagens behandling.

 

Vedrørende folkeskolens prøver i 10. klasse

Klager over forhold ved folkeskolens prøver indgives af eleven eller elevens forældre til skolens leder. Klager kan vedrøre prøveforløbet, herunder dispositioner og bedømmelsen af prøven.

Se nærmere på nedenstående link: 

http://uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Folkeskolens-proever/Censur-og-evaluering/Klager-over-proever